Category: Gospel of Matthew

Who Reigns?

Sometimes we picture [God] lounging, perhaps dozing, in some celestial deck-chair, while the hungry millions starve to death … . It is this terrible caricature of God which the cross smashes to smithereens.

[…] We have to learn to climb the hill called Calvary, and from that vantage-ground survey all life’s tragedies. The cross does not solve the problem of suffering, but it supplies the essential perspective from which to look at it. Since God has demonstrated his holy love and loving justice in a historical event (the cross), no other historical event (whether person or global) can override or disprove it. This must surely be why the scroll (the book of history and destiny) is now in the hand of the slain Lamb, and why only he is worthy to break its seals, reveal its contents and control the flow of the future.

I could never myself believe in God, if it were not for the cross. The only God I believe in is the One Nietzsche ridiculed as ‘God on the cross.’ In the real world of pain, how could one worship a God who was immune to it? I have entered many Buddhist temples in different Asian countries and stood respectfully before the statue of the Buddha, his legs crossed, arms folded, eyes closed, the ghost of a smile playing round his mouth, a remote look on his face, detached from the agonies of the world. But each time after a while I have had to turn away. And in imagination I have turned instead to that lonely, twisted, tortured figure on the cross, nails through hands and feet, back lacerated, limbs wrenched, brow bleeding from thorn-pricks, mouth dry and intolerably thirsty, plunged in Godforsaken darkness. That is the God for me! He laid aside his immunity to pain. He entered our world of flesh and blood, tears and death. He suffered for us. Our sufferings become more manageable in the light of his. There is still a question mark against human suffering, but over it we boldly stamp another mark, the cross that symbolizes divine suffering. ‘The cross of Christ … is God’s only self-justification in such a world” as ours….’ ‘The other gods were strong; but thou wast weak; they rode, but thou didst stumble to a throne; But to our wounds only God’s wounds can speak, And not a god has wounds, but thou alone. (bold emphasis mine)

(John R. W. Stott, The Cross of Christ, Inter-Varsity Press, Nottingham, 1989, pp. 380, 320, 326)

Francisco de Zurbaran – Agnus Dei (1636)

… și nu ne duce în ispită (dincolo de duplicitate – prima parte -)

America is a vast conspiracy to make you happy. (John Updike)

Un pastor american declara că peste 50% dintre păcatele confesate de enoriașii lui de azi ar fi fost imposibile din punct de vedere fizic cu 20 de ani în urmă. Durerea unei femei care nu știe ce să facă cu dorința soțului ei de a deveni femeie sau să convingi un enoriaș de comportamentul său compulsiv, cu dependență de jocuri pe computer sau de pornografia virtuală, aceste realități par a depăși cu totul prescripțiile vechi de milenii ale Bibliei. Dar oricât de zglobii și originali ne-am crede, vom constata în cele din urmă că rescriem cu ceva variații aceleași urme/semne care trădează natura noastră umană.

În articolul precedent am văzut cum aparent gratuita benevolență a comerciantului poartă în sine mecanismul de control al dorinței clientului. Iar masificarea dorinței prin canalele de comunicare, atât de performante azi, aduce cu sine controlul cvasi-generalizat. Uriașul și împovărătorul sistem cultural de astăzi ne amprentează existența în termeni comerciali: trebuie să dorești, să cumperi, să schimbi, să vinzi.

Înainte de a discuta mai în detaliu dinamica dorinței, metamorfozată în ceea ce anticii numeau ”păcat” iar postmodernii ”atitudine”, aș descinde puțin în miezul unei întâlniri care se dovedește paradigmatică pentru existența umană. Este vorba despre pasajul ispitirii lui Isus (Matei 4:1-11).

Este cât se poate de tulburător modul în care începe acest pasaj: ”Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul”. Atunci când? De ce trebuia să fie ispitit? Ce înseamnă a fi ispitit? De ce a fost adus în mijlocul ispitei de către Duhul Sfânt? Toate aceste întrebări sunt de fapt o copie răsturnată a întrebărilor pe care ni le punem cu privire la noi: de ce suntem un ghemotoc de dorințe, cu pulsiuni fără număr care se zbat să treacă de cenzura rațiunii, de ce suntem atât de limitați de controlul normelor sociale, oare nu cumva Dumnezeu se joacă de-a polițaiul cosmic, de ce să ”diabolizăm” oferta tentantă a diavolului de a ne emancipa de orice formă de inhibiție, etc.?

În pasajul nostru îl vedem pe Isus la o zi distanță de revelarea lui Dumnezeu în apa Iordanului, la botezul Său. Acolo are loc o arătare cât se poate de vizibilă a lui Dumnezeu, încredințându-L pe Isus de statutul Său de Fiu. În proclamația Tatălui se adună două referințe vechi-testamentale: Ps. 2:7 și Isaia 42:1. Cel promis să fie Împărat va veni de fapt ca rob, servitor umil, supus durerilor și morții. ”Împărăția Tatălui se capătă prin ascultare”, iată lecția revelației de la botezul lui Isus de la Iordan (Matei 3:17)!

Deci după o astfel de teofanie urmează un drum în pustie, o testare a credincioșiei, o confruntare pe care omul a pierdut-o în Eden. Noul Adam este acum ispitit nu în grădina Edenului, realitate care îți oferea toate evidențele să crezi în Dumnezeu, ci în pustie, o realitate care pare a fi mai degrabă un bun argument al faptului că Dumnezeu a pierdut lumea din control, că nu prea are putere pe pământ.

Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit (Matei 4:2).

Au trecut zilele în care suportul emoțional al maselor și al evidenței prezenței divine puteau înflăcăra pe oricine în a rămâne credincios. În descoperirea unor nevoi umane aduse la limită, diavolul agresează cu întrebările sale viclene:

Ispititorul s-a apropiat de El, şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.” (Matei 4:3)

Oferta diavolului e total răsturnată față de cea a Tatălui: împărăția nu se oferă (prin ascultare și slujire), ci se reclamă! În descoperirea nevoilor primare ale omului, diavolul pare a fi gânditorul, cel care ne deschide opțiuni cognitive noi. El ”s-a apropriat” de Isus, nu știm sub ce formă – șarpe, înger de lumină, persoană umană. Știm însă că, ca și în cazul lui Iov, diavolul are acces la om. Problema nu e că diavolul nu știa scriptura, ci modul în care el o interpretează: ”<Dacă ești> atunci trebuie să îmi dovedești aici și acum mie, cel care devine juriul ce te poate confirma! Oare nu cumva ești deziluzionat, un scamator? Nu cumva trăiești într-o realitate virtuală, o iluzie?O dată pusă îndoiala asupra identității umane, adică cucerită cazemata conștiinței de sine, atunci te poți juca cu acea persoană cum dorești! Acest principiu este cât se poate de valid și testat cu brio în epoca noastră, a permanentelor destructurări și construiri de identități la comandă.

Deci un prim aspect al ispitirii este faptul că identitatea pe care o reclami trebuie să fie confirmată de ordinul pe care Îl poți da lui Dumnezeu, care musai trebuie să se prezinte la raport. Iar această confirmare trebuie să fie vizuală, empirică, concretă, un adevărat show care să uimească. Paternitatea lui Dumnezeu, grija Lui părintească trebuie dovedite prin cerința fiului de a i se împlini nevoia! Căci ce tată îi dă fiului său o piatră când acesta cere pâine (Luca 11:11)? În caz contrar, deicidul e singura soluție de eliberare!

Al doilea aspect ar fi calea liberă de a ieși de sub blestemul de a mânca pâine cu sudoarea frunții, din Gen 3:17-19. ”Scurtcircuitează legile lui Dumnezeu, forțează limita, ia inițiativa în fața unui Dumnezeu care are dar nu vrea să îți dea! Cu siguranță că Dumnezeu va trebui să facă o excepție în cazul tău, aici și acum.” Întotdeauna îndemnul șarpelui va fi unul care te va încuraja să iei cu propria mână ceea ce îți trebuie, va împinge omul la consum, la asigurarea independentă a ceea ce îți trebuie pentru împlinirea nevoilor. Apetitul odată trezit, trebuie musai consumat!

Răspunsul lui Isus vine pe linia respectării Cuvântului lui Dumnezeu, a dependenței, a ascultării.

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ,Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4:4)

Nu se neagă nevoia, ci se restabilește prioritatea relației de ascultare față de Dumnezeu. Cel care îi învăța pe ucenici cum să se roage, cerând pâinea cea de toate zilele de la Dumnezeu, trăia El însuși această cerință. De fapt este ironică sau prostească cerința diavolului adresată Celui născut în Betleem (casa pâinii), prezentându-se apoi lumii ca Pâinea care vine de la Dumnezeu (Ioan 6:51).

Calea spre binecuvântare nu e reclamarea nervoasă, ci ascultarea. Nu suntem doar consumatori, așa cum ni se repetă obsesiv în fiecare clipă. A trebuit ca Cel venit ca Pâinea vieții să fie crucificat, omorât, ca să ne trezim din visul consumului aparent gratuit cu care ne-a ademenit diavolul. Privind pâinea frântă de la Cina Domnului, avem dovada clară a unei identități, a ieșirii din malaxorul duplicității celor care proclamă că sunt fii dar îi comandă Tatălui, așa cum erau cei din Ioan 6, deconspirați mai târziu ca fii ai diavolului (Ioan 8).

Cum ar fi lumea fără Paște?

Se întâmplă să trecem prin Paștele anonim și anesteziat cu pași repeziți și buimaci, fără să realizăm că astfel ratăm întâlnirea cu Cel pe care Îl acuzăm că ne-a părăsit. Oare cum ar arăta lumea fără Paște?

Fără Paște am fi rămas

  • în ipocrizie față de noi înșine, față de alții și față de Dumnezeu:

Noroadele cari mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: ”Osana Fiul lui David! Binecuvîntat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte!” (Matei 21:9, sublinierea mea)

Preoţii cei mai de seamă şi bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare. Dregătorul a luat cuvîntul, şi le -a zis: ,,Pe care din amîndoi voiţi să vi -l slobozesc?” ,,Pe Baraba”, au răspuns ei. Pilat le -a zis: ,,Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Hristos?” ,,Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toţii.  Dregătorul a zis: ,,Dar ce rău a făcut?Ei au început să strige şi mai tare: ,,Să fie răstignit!” (Matei 27:20-23, sublinierile îmi aparțin)

  • robi în legăturile religiei:

Isus a strigat iarăşi cu glas tare, şi Şi-a dat duhul. Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră, au înviat. (Matei 27:50-53, sublinierea mea)

  • cu o capitulare fatalistă în fața morții

Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,şi să izbăvească pe toţi aceia, care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor. (Evrei 2:14-15, sublinierea mea)

  • cu o conștiință apăsătoare, fără posibilitatea iertării, a înnoirii:

Dar Cristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta; şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea sfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Cristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu! (Evrei 9:11-14, sublinierea mea)

  • cu o viață nenorocită, redusă la dimensiunile unei cauzalități pur biologice:

Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Cristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Cristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră. Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă, am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Cristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie. Căci, dacă nu învie morţii, nici Cristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Cristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare şi cei ce au adormit în Cristos, sunt pierduţi. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Cristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! (1 Cor. 15:13-19, sublinierea mea)

  • și fără posibilitatea restaurării creației:

De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă, că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar ştim că până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii. Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi, şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. (Romani 8:18-23, sublinierea mea)

Dar oare cum ar arăta lumea dacă ar înțelege și accepta realitatea Paștelui, a morții și învierii Domnului? Cu siguranță că ar fi o altfel de lume, mult diferită de cea în care ne zbatem acum!

Ferice dar de cei care nu trec pe lângă (pesach) Paște!

Ochiul narcisist și nihilist

Fluxul de imagini pe care le producem și reproducem într-o mișcare continuă, neobosită (a se vedea industria imaginilor ”homemade” de pe Facebook), trădează ceva din temerile noastre cele mai intime: vrem să fim vizibili pentru că altfel nimeni nu știe de existența noastră. Ochiul nostru devine un instrument de relaționare socială, filtru igienic sau nu al codurilor culturale pe care le învățăm și apoi le folosim. Ochiul este cel care ne conduce, ne trezește pulsiuni, ne modelează corpul, ne filtrează visele, ne mișcă membrele. În apetența cu care apărem altora se stinge nevoia de căutare a sinelui! Credulitatea celor văzute suprimă semnificațiile mai ascunse, a căror descoperire necesită timp și efort. Totul trebuie să fie dat acum în suprafață, expus, nud. Transparența celor văzute ascunde însă o realitate subterană/subepidermală, cele mai multe ori nu chiar atât de plăcută pe cât o dorim.

Zvâcnirile sau transa ochiului sunt manipulate de imagini ce ne dau senzația că suntem contemporani cu eternitatea. Intensitatea momentului, a vitezei și simultaneității ne configurează o realitate perceptuală a unei permanente tinereți, a unei vitalități fără de sfârșit. Expuși derulării continue de imagini, ochiul devine instrumentul trăirii aici și acum al nemuririi comode. Dar oare ce se ascunde dincolo de nervii continuu excitați ai ochiului?

The hegemonic eye seeks domination over all fields of cultural production, and it seems to weaken our capacity for empathy, compassion and participation with the world. The narcissistic eye views architecture solely as means of self-expression and as an intellectual-artistic game detached from essential mental and societal connections, whereas the nihilistic eye deliberately advances sensory and mental detachment and alienation. Instead of reinforcing one’s body-centred and integrated experience of the world, nihilistic architecture disengages and isolates the body, and instead of attempting to reconstruct cultural order, it makes a reading of collective signification impossible. The world becomes a hedonistic but meaningless visual journey. It is clear that only distancing and detaching sense of vision is capable of a nihilistic attitude; it is impossible to think of a nihilistic sense of touch, for instance, because of the unavoidable nearness, intimacy, veracity and identification that the sense of touch carries. A sadistic as well as a masochistic eye also exists, and their instruments in the fields of contemporary arts and architecture can also be identified.

The current industrial mass production of visual imagery tends to alienate vision from emotional involvement and identification, and to turn imagery into a mesmerizing flow without focus or participation. (Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses, John Willey, 2005, p. 22, emphasis mine)

Necredința sfântului Toma, Caravaggio

În testarea a ceea ce apărea ochilor săi, Toma apelează la atingere. Cu alte cuvinte, ochiul narcisist (autocentrat, cenzor absolut) dar și nihilist (cinic, distant, neparticipativ) își găsește remediul în atingere, în relegarea cu celălalt prin deschiderea perceptuală. Ferice însă de cei care nu trebuie să treacă prin tot acest calvar al purificării ochiului!

Cât de actuale sunt cuvintele rostite acum 2000 de ani:

Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta! (Matei 6:22-23)

When we can amaze God…

1. by a great faith:

5 When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for help.
6 “Lord,” he said, “my servant lies at home paralyzed and in terrible suffering.”
7 Jesus said to him,
“I will go and heal him.”
8 The centurion replied,
“Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. 9 For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, ‘Go,’ and he goes; and that one, ‘Come,’ and he comes. I say to my servant, ‘Do this,’ and he does it.”
10 When Jesus heard this, he was astonished and said to those following him,
I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith.11 I say to you that many will come from the east and the west, and will take their places at the feast with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. 12 But the subjects of the kingdom will be thrown outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.”
13 Then Jesus said to the centurion,
“Go! It will be done just as you believed it would.” And his servant was healed at that very hour. (Mt 8:5-13, NIV, emphasis mine).
2. by the lack of faith:
Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. 2 When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed.
“Where did this man get these things?” they asked.
“What’s this wisdom that has been given him, that he even does miracles! 3 Isn’t this the carpenter? Isn’t this Mary’s son and the brother of James, Joseph, Judas and Simon? Aren’t his sisters here with us?”
And they took offense at him.
4 Jesus said to them,
“Only in his hometown, among his relatives and in his own house is a prophet without honor.”
5 He could not do any miracles there, except lay his hands on a few sick people and heal them. 6 And he was amazed at their lack of faith. (Mk 6:1-6, NIV, emphasis mine).
%d bloggers like this: