Noul Templu al lui Dumnezeu – Ioan 2:13-22 (3. Dărâmaţi Templu Acesta)

Istoria biblică le dovedea concetăţenilor lui Isus (precum şi nouă, astăzi) că Templul construit de Solomon a fost doar o locuinţă temporară a lui Dumnezeu. Totodată, strict legată de semnificaţia Templului, împărăţia veşnică promisă încă nu fusese instaurată, ci doar aşteptată (prezenţa romanilor în Iudeea şi în Ierusalim fiind un argument crud pentru această aşteptare). Legământul davidic rămânea încă neîmplinit! Iudeii încă îl aşteptau pe acel fiu al lui David care să domnească pe vecie din Casa Domnului.

Tocmai această aşteptare mesianică (intensificată în preajma Paştelor) are rolul de a stimula interesul iudeilor, ei continuând discuţia cu tâmplarul din Nazaret, care tocmai se identificase ca fiind fiul lui David, numindu-L pe Dumnezeu drept Tată. Şi, unii poate în batjocoră, alţii poate chiar sinceri în intenţiile lor,

Iudeii au luat cuvântul, şi I-au zis:

“- Prin ce semn [1] ne arăţi că ai putere să faci astfel de lucruri?” (Ioan 2:18)

Cu alte cuvinte: “dacă eşti într-adevăr fiul lui David cel promis, atunci Dumnezeu trebuie să fie cu tine. Astfel, după ce vei curăţi Casa Lui, vei putea să instaurezi Împărăţia veşnică. Ar trebui să faci cu mult mai mult decât au reuşit să împlinească predecesorii tăi, împăraţii lui Iuda din descendenţă davidică”.

Iudeii ar fi făcut astfel recurs la istoria biblică şi la exemplele a doi împăraţi ai lui Iuda care, în preajma Paştelor, au făcut curăţirea Casei Domnului. Finalitatea acestei curăţiri a Templului a fost o mare dedicare şi o bucurie de nedescris a întregului popor. În această istorie putem evidenţia trei etape de desfăşurare a trezirii spirituale:

în timpul împăratului Ezechia: în timpul împăratului Iosia:
1. mai întâi se curăţeşte Templul

(2 Cron. 29:2-19);

1. mai întâi se curăţeşte Templul de tot ce era necurat(2 Împ. 23:4-15; 2 Cron. 34:8-17);
2. apoi se aduc jerfele de ispăşire

(2 Cron. 29:20-36);

2. apoi se aduc jerfe

(2 Cron. 35:10-12);

3. în cele din urmă se prăznuieşte Paştele

(2 Cron. 30).

3. şi astfel se poate prăznui Paştele

(2 Cron. 35:17-19).

Iudeii ar fi înţeles că, prin scoaterea comercianţilor din Templu, Isus ar fi purces spre împlinirea primului punct din desfăşurătorul fiului lui David: curăţirea Templului. Ar fi urmat însă aducerea jerfelor şi prăznuirea Paştelor împreună cu întregul popor. Când iudeii îi cer un semn care să ateste puterea de curăţire a Templului, este posibil ca ei să fi cerut astfel continuarea acestui gest cu unul mai impresionant: aducerea jertfelor. În textele care fac referire la trezirea spirituală din timpul celor doi împăraţi, găsim referiri despre numărul jertfelor (de ex. 2 Cron. 30:24) şi dimensiunea sărbătorii pascale:

A fost mare veselie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim aşa ceva (2 Cron. 30:26).

Nici o sărbătoare a Paştelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele proorocului Samuel. Şi nici unul din împăraţii lui Israel nu mai prăznuise Paşte ca acela pe care le-au prăznuit Iosia, preoţii şi Leviţii, tot Iuda şi Israelul care se afla acolo, şi locuitorii Ierusalimului (2 Cron. 35:18).

Cererea iudeilor ascunde următoarea argumentare: “dacă ai aduce jertfă cel puţin o mie de viţei şi şapte mii de oi, aşa cum a făcut Ezechia (2 Cron. 30:24), dacă ai prăznui Paştele împreună cu toţi pelerinii şi locuitorii Ierusalimului şi dacă ai avea ce să le dai de mâncare, poate că atunci te-am crede că eşti fiul lui David şi, în toată această bucurie şi veselie generală, te vom recunoaşte ca împărat al nostru”.

Revenind însă la relatarea evanghelistului Ioan, observăm răspunsul şocant pe care îl dă iudeilor, dar mai ales slujitorilor şi paznicilor Templului:

Drept răspuns, Isus le-a zis:

” – Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.” (Ioan 2:19)

Cu siguranţă că un excurs prin Vechiul Testament ne va lămuri cu privire la un fapt pe care iudeii îl acceptau de comun acord: numărul trei are o semnificaţie care, de cele mai multe ori, ţine de mântuire, de izbăvirea din necaz:

– în Genesa 22 Avraam  îl aduce ca jertfă pe Isaac a treia zi după ce a primit porunca de la Dumnezeu (Gen. 22:4);

– Iosif tâlcuieşte visele pe care le-au avut paharnicul şi brutarul, profeţind că atât mântuirea pentru paharnic cât şi moartea pentru brutar vor avea loc după trei zile (Gen. 40:9-22);

– tot Iosif îi aruncă în temniţă pe fraţii lui timp de trei zile, fiind eliberaţi a treia zi (Gen. 42:17-18);

– în Exod, cererea pe care o face Moise lui Faraon este ca acesta să lase pe israeliţi să meargă trei zile în pustie şi să aducă jertfe şi închinare Domnului Dumnezeului lor (Ex.  3:18; 5:3; 8:27);

– una din minunile prin care Dumnezeu pedepsea Egiptul a fost un întuneric de trei zile peste întreaga ţară a Egiptului, cu excepţia locului unde erau adunaţi copiii lui Israel (Ex. 10:22-23);

– Dumnezeu Se descoperă pe muntele Sinai în faţa lui Israel după ce poporul s-a sfinţit trei zile (Ex.  19:15-16);

– un împărat, David, are o sărbătoare a întronării sale împreună cu poporul său timp de trei zile (1 Cron. 12:39), în timp ce un alt împărat, Roboam, nepotul lui David, are timp de trei zile ca să prăpădească un popor şi să-l dividă la întronarea lui (2. Cron. 10: 1-13);

– ca pedeapsă pentru păcatul său, David alege urgia de trei zile, la capătul cărora a fost ales locul unde să se zidească Casa lui Dumnezeu (1 Cron. 21:10-22:2);

– Iona stă trei zile şi trei nopţi în pântecul peştelui care l-a înghiţit (Iona 1:17);

– Estera împreună cu iudeii postesc trei zile pentru salvarea lor (Estera 4:15-16);

– Ezra pune trei zile ca timp de pocăinţă pentru cei care au păcătuit luându-şi neveste străine (Ezra 10:7-9).

Expresia „în trei zile” subliniază o semnificaţie în armonie cu lucrarea unică a lui Isus. „După trei zile” sau „în ziua a treia” denotă în tradiţia iudaică timpul în care Dumnezeu îl va socoti pentru eliberarea poporului său din necazuri. Midraş pe Gen. 42:17 conţine expresia: „Sfântul Unic, binecuvântat fie El, niciodată nu va lăsa neprihănitul în necaz mai mult de trei zile”, iar în comentariul pe Gen. 22:4 se elaborează în întregime principiile din Vechiul Testament. Deci exista explicit această tradiţie în Israel, aşa cum conclude K. Lehmann, că a treia zi nu era doar o simplă perioadă de timp, ci un timp cu o semnificaţie specială: „A treia zi aduce momentul decisiv a ceva nou şi mai bun. Mila şi dreptatea lui Dumnezeu săvârşesc un nou „timp” al mântuirii, al vieţii, al victoriei, a treia zi aduce circumstanţe dificile pentru decizii, prin lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu, către soluţia finală” (Auferweckt am Dritten Tag, 181). Nu este de mirat faptul că Isus a introdus această expresie cu referire la destinul morţii şi învierii Sale (Marcu 8:31, etc.) [2].

Crezând că Isus le cere dărâmarea impresionantului Templu construit de Irod,

Iudeii au zis:

“- Au trebuit patruzeci şi şase de ani ca să se zidească Templul acesta [3], şi Tu îl vei ridica în trei zile?” (Ioan 2:20)

Iudeii aşteptau împăratul care să-şi înceapă domnia în numele Domnului. Ei nu-şi puteau închipui că va trebui să se construiască un nou Templu, responsabilitate pe care o considerau împlinită de Solomon şi, peste câteva secole, de către Irod. Afirmaţia nazariteanului îi şocase: „de ce să stricăm Templul acesta? Ce motive am avea? Rânduielile lui sunt respectate, preoţii şi leviţii îşi fac slujbele, oamenii vin cu jertfele rânduite de Lege, păstrăm cu scumpătate obiceiul strămoşesc de a merge la Casa Domnului, etc.” [4].

Dacă suntem însă atenţi la detaliile legământului davidic, Dumnezeu precizează foarte clar că acel fiu promis al lui David va zidi o casă Numelui lui Dumnezeu, scaunul său de domnie fiind aşezat pe vecie în Casa Domnului. Solomon a zidit o Casă Domnului, dar el nu a domnit din Casa lui Dumnezeu, ci din casa împăratului. Solomon nu a avut dreptul de a locui în Casa Domnului, având acces doar până în curtea Templului (2 Cron. 6:12-13). În plus, domnia lui Solomon nu a fost una veşnică, ci una limitată doar la patruzeci de ani, el adormind împreună cu părinţii lui, fiind îngropat în cetatea lui David (2 Cron. 9:30-31). Ba mai mult, conform Legii, trupurile moarte erau considerate necurate (Num. 5:2; 9:6; 19:11,13; etc.). Aşadar împăraţii îngropaţi la Ierusalim pângăreau cetatea prin realitatea osemintelor lor, ca semne a prezenţei morţii şi a păcatului (Ez. 43:7, continuarea textului din Ezechiel arătând că Templul Domnului promis nu va mai fi spurcat de oasele împăraţilor îngropaţi în Ierusalim).

Potrivit legământului davidic, iudeii ar fi trebuit să aştepte pe unul din fiii lui David care să construiască o Casă lui Dumnezeu şi apoi să domnească veşnic din Casa Domnului, a doua cerinţă nefiind împlinită de nici unul dintre împăraţii de la Ierusalim, nici de Solomon şi nici de Irod.

Reacţia iudeilor faţă de afirmaţia lui Isus ascunde, de fapt, un tipar de gândire pe care l-am mai întâlnit în timpul lui Samuel:

Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns şi au venit la Samuel, la Rama.

Ei i-au zis:

“- Iată că tu eşti bătrân, şi copiii tăi nu calcă pe urmele tale; acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile. (…)

Domnul a zis lui Samuel:

“- Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi va spune; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine Mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei.” (1 Sam. 8:5,7)

Pentru mulţi dintre iudei, împăratul căpătase o semnificaţie mai importantă decât locuirea Domnului în mijlocul lor în Cort sau în Templu (se separă sfera civilă şi socială de cea devoţională, “închizându-L” pe Dumnezeu în sfera sacrului, a unui timp şi spaţiu anume). Împăratul trebuia să îi apere şi să îi judece, responsabilităţi care erau rezervate în exclusivitate Domnului din timpul lui Moise şi până la Samuel. Domnul împărăţea peste Israel de la înălţimea scaunului îndurării din Cortul Întâlnirii. Această schimbare de focalizare de pe Domnul pe împărat a fost o cauză importantă a transformării Templului de la Ierusalim într-o peşteră de tâlhari (“cu Dumnezeu merge oricum”; “atâta timp cât Îi aducem jertfe, putem face ce vrem”; etc.; Ier. 7) şi a dus, în cele din urmă, la robie (Osea 10:3; 13:9-11).

Problema pentru iudei nu era Templul, ci lipsa împăratului care să domnească veşnic. Templul „îşi făcea bine treaba”, oferea iertare în faţa lui Dumnezeu, împăca ceva conştiinţe încărcate prin ritualul jertfelor şi al curăţirilor; tot acest mecanism funcţiona perfect. Evreii ar fi putut spune: „nu noi suntem cei care nu ne împlinim responsabilităţile (ci dimpotrivă, facem acte caritabile, învăţăm Cuvântul Domnului, mergem la Templu, împlinim cerinţele Legii), ci Dumnezeu nu-Şi împlineşte responsabilităţile asumate (ne chinuie cu o aşteptare parcă oarbă şi nu ne trimite împăratul care să ne elibereze şi să domnească veşnic în Ierusalim). Templul ne împacă conştiinţele, dar aşteptarea împăratului ni le înfierbântă! Cu toată această aşteptare pe care o avem, ce rost are cererea tâmplarului din Nazaret de a dărâma acest Templu?”

Dar El le vorbea despre Templul trupului Său (Ioan 2:21).

Citind profeţiile din Isaia 2; 4; 25; 49; 52; putem observa că în momentul intrării Celui ce vine în Numele Domnului în Ierusalim şi în Casa Domnului ca împărat, El va curăţi şi va răscumpăra cetatea Ierusalimului, împodobită ca o mireasă, va domni împreună cu poporul său şi toate neamurile vor fi judecate, pentru ca apoi să împărăţească veşnic. Acea zi trebuia să fie o zi de mare bucurie şi veselie!

Când Isus intră în Ierusalimul care Îl primea ca pe Cel ce vine în Numele Domnului (Luca 19:36-38; etc.), în loc să se adapteze atmosferei de bucurie generală şi să împlinească în acea zi celelalte puncte de pe agenda Împăratului promis, Isus plânge pentru cetate şi pronunţă un crud verdict al Templului, profeţind că acestea vor fi distruse (Mat. 24:1-2; Luca 19:41-47). El acţionează exact în direcţia opusă profeţiilor, vrând parcă să şocheze. De ce oare?

Isus deplânge soarta cetăţii Ierusalimului pentru că aceasta a refuzat pocăinţa şi darul lui Dumnezeu. Ca o ultimă măsură de har acordată iudeilor, Isus profeţeşte distrugerea Templului de la Ierusalim pentru că le oferea nădejdi înşelătoare şi nu-L mai reprezenta pe Dumnezeu (Mat. 24:1-2). Oricum, distugerea Templului era iminentă pentru că acesta suferise o degradare a funcţiilor lui ca templu al legământului lui Israel, Isus profeţind celor care se mândreau cu acest templu că  li se va lăsa casa pustie (Matei 23:38).

Ziua de Florii este mai întâi o zi de cercetare, de dărâmare a prejudecăţilor şi a idolilor poporului lui Dumnezeu, pentru ca acesta să-L poată primi aşa cum este El!

Templul de la Ierusalim oferea iudeilor din timpul lui Isus o siguranţă falsă că aceştia sunt sub protecţia Domnului şi într-o bună relaţie cu El (ca în timpul lui Ieremia – Ier. 7). În loc să descopere păcatul, nevoia de mântuire şi de sfinţire, în loc să-L descopere pe Domnul, Dumnezeul cerului şi al pământului, Templul de la Ierusalim a ajuns un extraordinar punct turistic al oraşului, impresionant prin arhitectura clădirii şi organizarea cultului. Templul era mai mult o imagine de marcă a Ierusalimului, imagine prin care iudeii îşi defineau superioritatea faţă de alte popoare. În loc să le deschidă calea spre Dumnezeu, Templul de la Ierusalim a ajuns să-L ascundă tot mai mult pe Dumnezeu, Care S-a retras politicos din faţa ambiţiilor bolnave şi a păcatelor celor care tocmai se mândreau cu El!

Oare nu-i aşa că istoria se repetă şi în zilele noastre, poate vom înţelege ceva din ea şi vom deschide măcar o pleoapă a conştiinţei?


[1] Să ne aducem aminte de caracterizarea iudeilor de către apostolul Pavel: Iudeii, într-adevăr, cer minuni… (1 Corinteni 1:22).

[2] Beasley-Murray, George R., John, Word Biblical Commentary, Books Publisher, Waco, Texas, 1987, p. 40.

[3] “Irod cel Mare a decis să înlocuiască templul lui Zorobabel pentru că nu mai avea aceeaşi măreţie cu cel al lui Solomon (Hagai 2:3). Din moment ce lucrul la Templul lui Irod a început în 20 sau 19 î. Hr., 46 de ani ne-ar aduce în jurul datei de 27-28 d. Hr. Lucrul la întregul complex al Templului lui Irod a continuat însă până în jurul anului 63 d. Hr.” Blum, Edwin A., John, în Walvoord, J. F., Zuck, R. B. & Dallas Theological Seminary, The Bible knowledge commentary: An exposition of the scriptures, Victor Books, Wheaton, IL, 1983-c1985, Vol. 2, p. 279.

[4] După dărâmarea Templului de la Ierusalim de către Titus, în jurul anului 70 d. Hr., avem relatate speranţe mesianice legate de reconstruirea Templului. Un pasaj din Oracolele Sibiline reflectă aceste speranţe:

„Pentru că acolo va veni din cerurile senine un om binecuvântat cu sceptrul în mâna sa cu care Dumnezeu a încheiat un legământ: şi el va câştiga stăpânirea dreaptă asupra tuturor… Iar el va distruge fiecare oraş din temelii cu suflare de foc… iar oraşul pe care Dumnezeu îl iubeşte îl va face mai strălucitor ca stelele şi soarele (…)”. Oracolele Sibiline V 408-433, citat din Charles, R. H., The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English, Oxford, Clarendon, 1913, vol. II, p. 405. Charles atribuie acest pasaj unui autor evreu care l-a scris în jurul anului 130 d. Hr. Cf. Clowney, Edmund P., The Final Temple, WTJ, V35-2, Winter 1973, p. 171.

  1 comment for “Noul Templu al lui Dumnezeu – Ioan 2:13-22 (3. Dărâmaţi Templu Acesta)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: